سامانه علم سنجی مراکز

واحدهای دانشگاهی
دانشکده/مراکز
عنوان واحد دانشگاهی ISI Scopus Pubmed ISC سایر
پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
پژوهشکده حقوق عمومی و بین المللی پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه های قضایی پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
مدیریت ارتباطات و همکاری های علمی پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
گروه مطالعات قضای اسلامی پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
مدیریت دفتر ریاست پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
معاونت پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
مرکز آموزش ونوآوری پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
شورای پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
دبیرخانه امور هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
مدیریت روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
معاونت اجرائی پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
ریاست پژوهشگاه پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
حوزه ریاست قوه قضاییه معاونت‌ها و ادارات تابعه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
معاونت حقوقی و امور مجلس معاونت‌ها و ادارات تابعه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
معاونت راهبردی معاونت‌ها و ادارات تابعه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
معاونت منابع انسانی معاونت‌ها و ادارات تابعه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی معاونت‌ها و ادارات تابعه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم معاونت‌ها و ادارات تابعه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
معاونت قضایی معاونت‌ها و ادارات تابعه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
مرکز توسعه حل اختلاف معاونت‌ها و ادارات تابعه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
مرکز امور بین‌الملل و حقوق بشر معاونت‌ها و ادارات تابعه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
دیوان عالی کشور معاونت‌ها و ادارات تابعه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
دادستانی کل کشور معاونت‌ها و ادارات تابعه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
دادگاه عالی انتظامی قضات معاونت‌ها و ادارات تابعه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
دیوان عدالت اداری معاونت‌ها و ادارات تابعه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
سازمان قضایی نیروهای مسلح معاونت‌ها و ادارات تابعه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
سازمان پزشکی قانونی کشور معاونت‌ها و ادارات تابعه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
سازمان بازرسی کل کشور معاونت‌ها و ادارات تابعه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی معاونت‌ها و ادارات تابعه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
سازمان ثبت اسناد و املاک معاونت‌ها و ادارات تابعه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
سایر معاونت‌ها و ادارات تابعه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
دادگستری‌ استان‌ها معاونت‌ها و ادارات تابعه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
گروه مطالعات و ارزیابی قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
حوزه معاونت اول معاونت‌ها و ادارات تابعه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
مرکز آمار و فناوری اطلاعات معاونت‌ها و ادارات تابعه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
گروه آموزشی
عنوان واحد دانشگاهی ISI Scopus Pubmed ISC سایر
گروه ارتباطات علمی با قضات پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
گروه ارتباطات و همکاری های علمی پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
گروه پژوهشی حقوق و فناوری اطلاعات پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
گروه پژوهشی سیستم های اطلاعاتی قضایی-حقوقی پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
گروه پژوهشی مهندسی فناوری اطلاعات و زیر ساخت پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
گروه تحلیل و بررسی آراء قضایی کشور پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
گروه استخراج آراء و رویه های قضایی کشور پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
اداره انتشار رویه های قضایی کشور پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
گروه مدیریت قضایی پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
گروه حقوق اساسی پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
گروه حقوق اداری پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
گروه حقوق بشر پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
گروه حقوق بین الملل پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
گروه مطالعات جزایی پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
گروه آیین دادرسی کیفری پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
گروه جرم شناسی و پیشگیری پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
گروه کیفرشناسی پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
گروه حقوق مدنی پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
گروه آیین دادرسی پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
گروه حقوق تجارت پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
گروه حقوق خانواده پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
گروه حقوق ثبت و مالکیت معنوی پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
گروه حقوق و روانشناسی پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
گروه حقوق و آمار پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
گروه تئوری و فلسفه حقوق پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
گروه مطالعات و ارزیابی قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
گروه مطالعات قضای اسلامی پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
مدیریت ارتباطات و همکاری های علمی پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
حقوق و اقتصاد پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
حقوق و علوم اجتماعی پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
مدیریت کتابخانه ها و اسناد علمی پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
مدیریت نشریات و خدمات چاپ و اطلاع رسانی پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
مدیریت اداری,مالی و برنامه ریزی پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
مدیریت خدمات و پشتیبانی و رفاهی پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
مدیریت فناوری اطلاعات پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
معاونت پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
ریاست پژوهشکده پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
ریاست پژوهشکده پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
ریاست پژوهشکده پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
ریاست پژوهشکده پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
ریاست پژوهشکده پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
ریاست پژوهشکده پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
دفتر جذب هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
کمیته تحول و نوآوری پژوهشگاه قوه قضاییه پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
آذربایجان شرقی معاونت‌ها و ادارات تابعه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
آذربایجان غربی معاونت‌ها و ادارات تابعه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
اردبیل معاونت‌ها و ادارات تابعه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
اصفهان معاونت‌ها و ادارات تابعه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
البرز معاونت‌ها و ادارات تابعه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
ایلام معاونت‌ها و ادارات تابعه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
بوشهر معاونت‌ها و ادارات تابعه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
تهران معاونت‌ها و ادارات تابعه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
چهار محال و بختیاری معاونت‌ها و ادارات تابعه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
خراسان جنوبی معاونت‌ها و ادارات تابعه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
خراسان رضوی معاونت‌ها و ادارات تابعه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
خراسان شمالی معاونت‌ها و ادارات تابعه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
خوزستان معاونت‌ها و ادارات تابعه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
زنجان معاونت‌ها و ادارات تابعه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
سمنان معاونت‌ها و ادارات تابعه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
سیستان و بلوچستان معاونت‌ها و ادارات تابعه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
دادگستری فارس معاونت‌ها و ادارات تابعه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
قزوین معاونت‌ها و ادارات تابعه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
کردستان معاونت‌ها و ادارات تابعه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
کرمانشاه معاونت‌ها و ادارات تابعه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
کهگیلویه و بویر احمد معاونت‌ها و ادارات تابعه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
گیلان معاونت‌ها و ادارات تابعه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
گلستان معاونت‌ها و ادارات تابعه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
لرستانی معاونت‌ها و ادارات تابعه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
مازنداران معاونت‌ها و ادارات تابعه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
مرکزی معاونت‌ها و ادارات تابعه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
هرمزگان معاونت‌ها و ادارات تابعه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
همدان معاونت‌ها و ادارات تابعه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
یزد معاونت‌ها و ادارات تابعه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
کمیته مدیریت دانش پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
دبیرخانه سامانه ایده پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
کمیته تدوین سند سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران پژوهشگاه قوه قضاییه 0 0 0 0 0
Top